არასამთავრობო/სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერებით მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადგილობრივ და ეროვნულ დონეებზე
ENSURING PARTICIPATORY DECISION MAKING PROCESSES AT REGIONAL AND NATIONAL LEVELS BY EMPOWERING NGOs/CSOs


Reports, Available Materials


გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისა და სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სფეროში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის ნორმების ეფექტურობის შესწავლა და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან თანხვედრის შედარებითი ანალიზი
გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისა და სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების...
PDF
გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისა და სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სფეროში მოქმედი ნორმატიული აქტებისა და მათი კომენტარების კრებული
გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისა და სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების...
PDF
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შერჩეული მაგალითების კრებული
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შერჩეული მაგალითების კრებული
PDF
არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის სახელმძღვანელო დოკუმენტი
არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის სახელმძღვანელო დოკუმენტი
PDF
Roadmap on EIA and SEA_Georgia_2018-GMG
Roadmap on EIA and SEA_Georgia_2018-GMG
PDF
არასამთავრობო/სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერებით მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადგილობრივ და ეროვნულ
არასამთავრობო/სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერებით მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა...
PDF
მედიის როლი გარემოზე ზემოქმედების პროცედურაში
მედიის როლი გარემოზე ზემოქმედების პროცედურაში
PDF
გარემოსდაცვითი შეფასების  კოდექს
გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექს
PDF
გზშ,პროექტის არსი
გზშ,პროექტის არსი
PDF
სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების პროცედურა
სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების პროცედურა
PDF
გარემოზე ზემოქმედების პროცედურების ფარგლებში საზოგადეობრივი ქსელის ამოქმედება და საზოგადოებრივი გუშაგის სისტემის ჩამოყალიბება
გარემოზე ზემოქმედების პროცედურების ფარგლებში საზოგადეობრივი ქსელის ამოქმედება...
PDF
ბიომრავალფეროვნების საკითხები და ბიომრავალფეროვნების გეგმები გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშებში
ბიომრავალფეროვნების საკითხები და ბიომრავალფეროვნების გეგმები გარემოზე ზემოქმედების...
PDF